Настоящият документ е изработен с финансовата помощ на Европейския съюз.Отговорността за съдържанието на настоящият документ се носи единствено от  Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че той изразява възгледите на Европейския съюз.      


 

 

ОБЛАСТ ПЧИНСКА

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 Пчински окръг се намира в южна Сърбия и обхваща следните общини:

  1. Община Владичин Хан, град Владичин Хан
  2. Община Сурдулица, град Сурдулица
  3. Община Босилеград, град Босилеград
  4. Община Трговище, град Трговище
  5. Община Вране – град Вране
  6. Община Буяновац, град Буяновац
  7. Община Прешево, град Прешево

В окръга има 243 529 население, а административен център на окръга е гр. Вране.

Културно – историческите забележителности датират още от векове. Най-старата военна крепост е от XIII век – Марково поле. Също така са добре познати Турската баня от XVI век и Конака на Пашата от 1765г. където през 1881г. е основана гимназия.

Вранска Баня е едно от най- забележителните места от този окръг с минерални извори, което е познато като място за лечение на много заболявания.

Икономиката на Враня се включва индустрия, рударство, строителство, търговия, земеделие и лесовъдство. Най-познати и добре развити в региона са цигарената, текстилната и мебелната промишленост. Община Вране е най-голяма община в този окръг и с най-голям брой население, поради което е административен център на този регион. Пет от общо седемте общини в окръга имат транс-граничен характер. На границата с България се намират община Босилеград ( с дължина на границата от 54км), община Сурдулица ( с дължина на границата от 68км), община Прешево ( с дължина на границата от 60км) и община Буяновац (с дължина на границата от 14км). Цялата област е хълмисто-планинска.


 

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПО ПРОГРАМА ФАР “ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ